No. Name of the Networks
CSNCR, Jharkhand
FEM, Jharkhand
CREJ, Jharkhand
FANSA India
DASM (Dalit Adhikar Suraksha Manch
JVAM (Jharkhand Van Adhikar Manch)
WRAJ (White Ribbon Alliance in Jharkhand)
SAM (Suchna Adhikar Manch)
AIH (Alliance for Immunization & Health)
NAA (Nayi Azadi Abhiyan)