No. Name of the Networks
1. CSNCR, Jharkhand
2. FEM, Jharkhand
3. CREJ, Jharkhand
4. Sanstha Manch, Koderma
5. DASM (Dalit Adhikar Suraksha Manch
6. JVAM (Jharkhand Van Adhikar Manch)
7. WRAJ (White Ribbon Alliance in Jharkhand)
8. NAA (Nayi Azadi Abhiyan)
9. AIH (Alliance for Immunization & Health)
10. Nine is Mine